Voorwaarden huur scooter

Artikel 1. Huurperiode
Indien de scooter(s) buiten de afgesproken huurperiode wordt geretourneerd dan volgt een naheffing van € 10,- bij overschrijding van maximaal 1 uur. Bij overschrijding van meer dan 1 uur zonder overleg wordt een dagtarief in rekening gebracht. Indien dit geschiedt door overmacht als defect of ongeluk, volgt geen naheffing.

Artikel 2: Betaling en borg
Betaling van de huur en de borg van de scooter vindt plaats conform de geldende tarieven, vóór ingebruikneming van de scooter. De huur en de borg dient contant of per bank te worden voldaan. Bij terugbezorging van de scooter wordt de borg terugbetaald mits er geen schade of andere gebreken worden geconstateerd door verhuurder. Tussentijdse inlevering maakt
een einde aan de huurovereenkomst zonder dat er restitutie plaats vindt.

Artikel 3: Brandstof
Gedurende de huurperiode dient de huurder zelf zorg te dragen voor voldoende brandstof (Super Plus 98 E5) tijdens de rit. De scooter wordt met een volle tank ingeleverd. Zo niet, dan rekenen € 10,-- brandstofkosten.

Artikel 4: Bevoegdheid:
Huurder heeft verklaart bij ondertekening van deze huurovereenkomst dat hij / zij de minimale leeftijd van 18 jaar heeft en in het bezit is van een geldig (Bromfiets) rijbewijs. Dit wordt op verzoek aan verhuurder getoond en verhuurder is bevoegd hier een kopie van te maken ter legitimatie.

Artikel 5: Gebruik
1. Het is niet toegestaan de scooter te besturen onder invloed van drugs of alcohol boven het wettelijk toegestane promillage.
2. Het is niet toegestaan om met meer dan 2 personen plaats te nemen op de scooter zonder toestemming van de verhuurder.
3. Het is niet toegestaan om onderlinge wedstrijden te houden in welke vorm dan ook.
4. Huurder draagt de volledige verantwoording over de scooter en dient de scooter als een goed huisvader te verzorgen.
5. Huurder dient zich te houden aan de in Nederland geldende wetgeving en verkeersregels en wordt geacht deze te kennen.

Artikel 6: Schade / boetes
1. De verhuurder heeft het recht de scooter bij teruggave te inspecteren op schade en gebreken. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de scooter of toebehoren zijn toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschiedt. De schade zal
met de borg worden verrekend en indien deze niet toereikend is op de huurder worden verhaald. Verhuurder heeft het recht de hoogte van de ontstane schade zelf vast te stellen.

Artikel 7: Verzekering
Gehuurde scooters zijn niet verzekerd voor diefstal- of casco schade. De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde scooter, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld.
Schade aan derden, veroorzaakt met een gehuurde scooter is niet verzekerd, uitgezonderd het eigen risico van € 250,-. Inname en / of borgteruggave ontslaan de huurder niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling door ontstane schade tijdens zijn of haar huurperiode. Bij een ongeval dient de verhuurder zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd en huurder dient door de politie proces te laten opmaken.

Artikel 8 : Aansprakelijkheid
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/ of defect en/ of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9: Diefstal of vermissing
Bij diefstal, verduistering en / of het niet terugbezorgen van de scooter, wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt, naast de verschuldigde huurprijs, aan de huurder de dagwaarde van de scooter door de verhuurder vastgesteld, in rekening gebracht.

Artikel 10: Defect
Bij een defect aan de scooter, dient de verhuurder telefonisch te worden ingelicht over de locatie waar men zich bevindt en welk defect het betreft. Mocht verder rijden onmogelijk zijn, dan zal verhuurder trachten om een vervangende scooter te regelen, mits er een vervangende scooter beschikbaar is. De scooter dient nooit onbeheerd achter te blijven, tenzij de exacte locatie bekend is en de scooter met een slot is bevestigd aan een vast voorwerp, of muur. Indien het defect is ontstaan buiten toedoen van de huurder en er geen vervangende scooter beschikbaar is, dan heeft men recht op teruggave van dat deel van de
huur, dat men geen gebruik heeft kunnen maken van de scooter.

Artikel 11: Ontbinding overeenkomst
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst en zonder opgave van redenen te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren. Er zal geen verhuur plaatsvinden indien er geen geldig rijbewijs overlegd kan worden. 
Otto's Tweewielershop - Bernhardlaan 174 - Den Burg Texel - Tel. 0222 - 322552